بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته انتقال خون با حضور مدیریت بیمارستان، کارشناس میکروبیولوژی و مسئول آزمایشگاه و دیگر اعضاء  در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید. در این جلسه در مورد تأمین خون مورد نیاز بیماران خاص بحث و بررسی با اعضا کمیته انجام شد.