بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کنفرانس کنترل عفونت در 2جلسه در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.

به گزارش سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان (خانم بخشی زاده) عفونتهای بیمارستانی شایع شامل: عفونت ادراری، عفونت محل زخم، عفونت ریه و عفونت خون می باشد.

عفونت ادراری 40 تا 50 درصد و شایع ترین نوع عفونت بیمارستانی محسوب می شود.

 از جمله مهمترین راه های جلوگیری از عفونت، شستشوی دست (hand washing ) می باشد که حدود 25 تا 50 درصد از Rate عفونت بیمارستانی را کاهش می دهد و راه های مهم دیگر؛
استفاده از وسایل حفاظت فردی، استفاده از وسایل استریل، رعایت نکات آسپتیک، ایزوله و تزریقات ایمن و ایمن سازی پرسنل و ... می باشد.