بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به مناسبت روز پزشک، با حضور مسئولین بخش ها از ریاست بیمارستان شریعتی تقدیر به عمل آمد.