بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان دكتر علی شریعتی فسا بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان دكتر علی شریعتی فسا
  • بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان دكتر علی شریعتی فسا بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان دكتر علی شریعتی فسا
  • بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان دكتر علی شریعتی فسا بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان دكتر علی شریعتی فسا
  • بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان دكتر علی شریعتی فسا بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان دكتر علی شریعتی فسا

دکترسیدحسن هاشمی وزیر محترم بهداشت و هیات همراه عصر دوشنبه چهارم آبان ماه وارد شهرستان فسا شدند.

افتتاح سلامتکده طب سنتی و بازدید از برنامه ارتقای هتلینگ بیمارستان دکتر شریعتی از جمله برنامه های مقام عالی وزارت بهداشت در شهرستان فسا بود.