بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته تجهیزات پزشکی در تاریخ 17/9/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

موضوعات مطرح شده در جلسه شامل موارد زیر می باشد:

·        خرید تجهیزات مورد نیاز جهت بخش های نوروعفونی، اتفاقات، سی تی اسکن، دیالیز، بیماران خاص، آنکولوژی، ECT

·        خرید دستگاه شیمی آزمایشگاه

·        آماده سازی بخش رادیولوژی توسط کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان جهت آموزش و کنترل کیفی دستگاه رادیولوژی