بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند
  • اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند
  • اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند
  • اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند
  • اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند
  • اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند اعضای چارت بحران در بیمارستان شریعتی تشكیل جلسه دادند

اعضای چارت بحراندر بیمارستان شریعتی در تاریخ 16/10/94تشکیل جلسه دادند.

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه شامل موارد زیر می باشد:

  • مانور قطع 24 ساعته برق به منظور اطمینان از عملکرد ژنراتور بیمارستان روز سه شنبه مورخ 22/10/94 رأس ساعت 7صبح تا روز چهارشنبه ساعت 7 صبح برگزار می گردد.
  • مانور چک دتکتورهای دود و آتش روز پنج شنبه مورخ 24/10/94 رأس ساعت 9 صبح برگزار می گردد.
  • بازدید از سالن غدیر جهت اطمینان از استاندارد بودن سالن غدیر در مواقع بحران تخلیه اضطراری بیمارستان