بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 • برگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشیبرگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشی
 • برگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشیبرگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشی
 • برگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشیبرگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشی
 • برگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشیبرگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشی
 • برگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشیبرگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشی
 • برگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشیبرگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشی

برگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشی:

 • عقاید گیرندگان خدمت
 • کنترل عفونت
 • بهداشت محیط
 • ایمنی و مدیریت خطر
 • آتش نشانی (تئوری و عملی)
 • احیاء پایه و پیشرفته
 • اعتباربخشی و بهبود کیفیت
 • خطاهای داروئی

جهت شرکت پرسنل جدیدالورود خدمات، پرسنل استخدامی جدید، نیروهای طرحی و شرکتی و سایر پرسنل در روزهای دوشنبه و سه شنبه همین هفته و هفته آتی با همکاری دفتر بهبود کیفیت و سوپروایزر آموزشی بیمارستان