بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی

برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی

یکی از نیازهای اساسی هر سازمانی شناسایی و بررسی فرآیندهای درحال انجام آن سازمان در جهت ارتقاء و بهبود عملکرد آن می باشد. لذا در راستای این مهم جلسه آموزشی مستندسازی و فرآیندهای سازمانی توسط سرکار خانم افضلی پور جهت مسئولین واحدهای مختلف بیمارستان در تاریخ 14/11/94 برگزار گردید.