بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • تقدیر از مسئولین محترم بخش های درمانی به مناسبت روز پرستارتقدیر از مسئولین محترم بخش های درمانی به مناسبت روز پرستار
  • تقدیر از مسئولین محترم بخش های درمانی به مناسبت روز پرستارتقدیر از مسئولین محترم بخش های درمانی به مناسبت روز پرستار
  • تقدیر از مسئولین محترم بخش های درمانی به مناسبت روز پرستارتقدیر از مسئولین محترم بخش های درمانی به مناسبت روز پرستار
  • تقدیر از مسئولین محترم بخش های درمانی به مناسبت روز پرستارتقدیر از مسئولین محترم بخش های درمانی به مناسبت روز پرستار
  • تقدیر از مسئولین محترم بخش های درمانی به مناسبت روز پرستارتقدیر از مسئولین محترم بخش های درمانی به مناسبت روز پرستار

به مناسبت روز پرستار، مدیریت بیمارستان طی مراسمی از مسئولین محترم واحدهای درمانی تقدیر کرد.