بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.

جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی در تاریخ های 25/11/94 و 27/11/94 تحت نظارت مهندس مهدی بهزادی، مسئول مدیریت خطر بیمارستان در سالن کنفرانس برگزار گردید و حوادث و خطاهای بیمارستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و راهکارهایی جهت حل مشکلات بیمارستان ارائه گردید.