بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCA برگزار گردید.جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCA برگزار گردید.
  • جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCA برگزار گردید.جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCA برگزار گردید.
  • جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCA برگزار گردید.جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCA برگزار گردید.
  • جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCA برگزار گردید.جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCA برگزار گردید.

جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCAبا حضور ریاست محترم بیمارستان و دکتر اکراهی و مدیریت محترم و کارکنان بخش اتفاقات و مسئول کمیته مرگ و میر و مسئول مدیریت خطر بیمارستان در تاریخ 1/12/94 برگزار گردید. در این جلسه پرونده ی یکی از مرگ و میرهای بیمارستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات موجود در این جلسه مطرح و به تصویب رسید.