بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کمیته تریاژ در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته تریاژ در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.
  • کمیته تریاژ در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته تریاژ در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.
  • کمیته تریاژ در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته تریاژ در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.
  • کمیته تریاژ در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته تریاژ در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

کمیته تریاژ با حضور ریاست بیمارستان و پزشک عمومی واحد اسکرین در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه درباره مسائلی از قبیل فضای فیزیکی تریاژ، کمبود دارو و تجهیزات مصرفی، تأمین دستگاه سونوگرافی جهت اتفاقاتو تأمین پرسنل نگهبان در بخش اورژانس بحث و گفت و گو شد.