بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.
  • جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.
  • جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.
  • جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.
  • جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.
  • جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.
  • جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات برگزار گردید.

 

جلسه آموزشی اعتبار بخشی ویژه پرسنل اتفاقات، با حضور سرکار خانم مرادی و مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان برگزار گردید. مباحث مربوط به اعتباربخشی، حقوق گیرندگان خدمت، ایمنی و مدیریت خطر و کنترل عفونت، آموزش داده شد.