بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کمیته اخلاق پزشکی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان در دفتر مدیریت برگزار گردیدکمیته اخلاق پزشکی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان در دفتر مدیریت برگزار گردید
  • کمیته اخلاق پزشکی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان در دفتر مدیریت برگزار گردیدکمیته اخلاق پزشکی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان در دفتر مدیریت برگزار گردید
  • کمیته اخلاق پزشکی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان در دفتر مدیریت برگزار گردیدکمیته اخلاق پزشکی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان در دفتر مدیریت برگزار گردید
  • کمیته اخلاق پزشکی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان در دفتر مدیریت برگزار گردیدکمیته اخلاق پزشکی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان در دفتر مدیریت برگزار گردید

 

کمیته اخلاق پزشکی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان در دفتر مدیریت برگزار گردید. این جلسه با موضوع جمع بندی مصوبات کمیته های اخلاق پزشکی در طول یک سال گذشته برگزار شد.