بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • بزرگداشت روز مهندس در بیمارستان دکتر علی شریعتیبزرگداشت روز مهندس در بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بزرگداشت روز مهندس در بیمارستان دکتر علی شریعتیبزرگداشت روز مهندس در بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بزرگداشت روز مهندس در بیمارستان دکتر علی شریعتیبزرگداشت روز مهندس در بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بزرگداشت روز مهندس در بیمارستان دکتر علی شریعتیبزرگداشت روز مهندس در بیمارستان دکتر علی شریعتی
  • بزرگداشت روز مهندس در بیمارستان دکتر علی شریعتیبزرگداشت روز مهندس در بیمارستان دکتر علی شریعتی

روز پنجم اسفند ماه در تقویم رسمی کشور ایران به عنوان روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین توسی و روزمهندس نام گذاری شده است.به مناسبت روز مهندس، از مهندسین بیمارستان دکتر علی شریعتی تقدیر به عمل آمد.