بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • جلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردیدجلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید
  • جلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردیدجلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید
  • جلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردیدجلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید
  • جلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردیدجلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید
  • جلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردیدجلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید
  • جلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردیدجلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید

جلسه هیأت مدیره انجمن MS در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور جناب آقای سمیعی پور ( فرماندار شهرستان فسا )، آقای مدرس زاده ( اولین استاندار فارس )، مدیریت بیمارستان شریعتی، خانم الهه دسترنج ( رئیس هیأت مدیره انجمن MS فسا ) و تعدادی از متخصصین نورولوژی برگزار شد، مشکلات انجمن MS شهرستان فسا مورد بررسی قرار گرفت.