بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • اولین جلسه کمیته کنترل عفونت در سال 95اولین جلسه کمیته کنترل عفونت در سال 95
  • اولین جلسه کمیته کنترل عفونت در سال 95اولین جلسه کمیته کنترل عفونت در سال 95
  • اولین جلسه کمیته کنترل عفونت در سال 95اولین جلسه کمیته کنترل عفونت در سال 95
  • اولین جلسه کمیته کنترل عفونت در سال 95اولین جلسه کمیته کنترل عفونت در سال 95

 

 

اولین جلسه کنترل عفونت سال95 با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و پزشک متخصص عفونی و پزشک فنی آزمایشگاه و داروخانه و مسئول دفتر بهبود کیفیت و رئیس حسابداری و سوپروایزر کنترل عفونت در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:

  • تعیین بودجه سالانه برای واحد کنترل عفونت در سال 95 جهت راه اندازی اتاق ایزوله فشار منفی و همچنین خرید دستگاه امحاء زباله.
  • پیگیری جهت خرید تست های حساسیت آزمایشگاه (تست های آنتی بیوگرام)
  • خرید کمبودهای آنتی بیوتیکی موجود در داروخانه بیمارستان