بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • مانور اجرای فرآیندهای استاندارد پذیرش تا ترخیص بیمار مانور اجرای فرآیندهای استاندارد پذیرش تا ترخیص بیمار
  • مانور اجرای فرآیندهای استاندارد پذیرش تا ترخیص بیمار مانور اجرای فرآیندهای استاندارد پذیرش تا ترخیص بیمار
  • مانور اجرای فرآیندهای استاندارد پذیرش تا ترخیص بیمار مانور اجرای فرآیندهای استاندارد پذیرش تا ترخیص بیمار
  • مانور اجرای فرآیندهای استاندارد پذیرش تا ترخیص بیمار مانور اجرای فرآیندهای استاندارد پذیرش تا ترخیص بیمار

 

مانور اجرای فرآیندهای استاندارد پذیرش تا ترخیص بیماربا حضور و نظارت کارشناسان ارزیاب معاونت درمان، در بخش اورژانس بیمارستان برگزار شد.

در پایان مانور، جلسه بررسی موارد عدم انطباق با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان در محل دفتر ریاست تشکیل گردید.