بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

MRI، اول                        

انتظامات، دوم