بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • اعضاء کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادنداعضاء کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادند
  • اعضاء کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادنداعضاء کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادند
  • اعضاء کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادنداعضاء کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه دادند

 

کمیته اخلاق پزشکی در تاریخ 31/1/95 با محوریت انجام مشاوره ها و آموزش به بیمار با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و دیگر اعضاء در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.