بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کارگاه آموزشی بررسی کامل الگوریتم احیاء قلبی ریوی پیشرفته در ایست قلبی بالغین کارگاه آموزشی بررسی کامل الگوریتم احیاء قلبی ریوی پیشرفته در ایست قلبی بالغین
  • کارگاه آموزشی بررسی کامل الگوریتم احیاء قلبی ریوی پیشرفته در ایست قلبی بالغین کارگاه آموزشی بررسی کامل الگوریتم احیاء قلبی ریوی پیشرفته در ایست قلبی بالغین
  • کارگاه آموزشی بررسی کامل الگوریتم احیاء قلبی ریوی پیشرفته در ایست قلبی بالغین کارگاه آموزشی بررسی کامل الگوریتم احیاء قلبی ریوی پیشرفته در ایست قلبی بالغین
  • کارگاه آموزشی بررسی کامل الگوریتم احیاء قلبی ریوی پیشرفته در ایست قلبی بالغین کارگاه آموزشی بررسی کامل الگوریتم احیاء قلبی ریوی پیشرفته در ایست قلبی بالغین

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی دکتر علی شریعتی، کارگاه آموزشی بررسی کامل الگوریتم احیاء قلبی ریوی پیشرفته در ایست قلبی بالغین در پروتکل 2015 در روزهای یکشنبه و پنجشنبه مورخ 5/2/1395 و 9/2/1395 توسط آقای امیرخانی عضو هیئت علمی دانشگاه و به همت سوپروایزر آموزشی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.