بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • دوره آموزشی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری و نحوه نگارش تشخیص های پرستاری در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.دوره آموزشی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری و نحوه نگارش تشخیص های پرستاری در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • دوره آموزشی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری و نحوه نگارش تشخیص های پرستاری در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.دوره آموزشی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری و نحوه نگارش تشخیص های پرستاری در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • دوره آموزشی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری و نحوه نگارش تشخیص های پرستاری در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.دوره آموزشی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری و نحوه نگارش تشخیص های پرستاری در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • دوره آموزشی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری و نحوه نگارش تشخیص های پرستاری در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.دوره آموزشی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری و نحوه نگارش تشخیص های پرستاری در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • دوره آموزشی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری و نحوه نگارش تشخیص های پرستاری در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.دوره آموزشی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری و نحوه نگارش تشخیص های پرستاری در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، درمانی دکتر علی شریعتی، دوره آموزشی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری و نحوه نگارش تشخیص های پرستاری در روزهای یکشنبه و چهارشنبه مورخ 12/2/1395 و 15/2/1395 توسط آقای حریری عضو هیئت علمی دانشگاه و به همت سوپروایزر آموزشی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.