بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 • کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید. کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
 • کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید. کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
 • کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید. کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
 • کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید. کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
 • کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید. کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
 • کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید. کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
 • کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید. کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
 • کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید. کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی، کارگاه آموزشی اصول صحیح آتل بندی و گچ گیری در مورخ 27/2/95 و 30/2/95 توسط جناب آقای نیک پور و به همت سوپروایزر آموزشی جهت گروه پرستاری برگزار گردید. در این کارگاه نحوه آتل بندی و گچ گیری اندام، گام به گام توضیح داده شد.

آتل بندی، اندام های آسیب دیده را بی حرکت ساخته و از آسیب بیشتر جلوگیری می کند. همچنین درد و خونریزی را کاهش می دهد و اجازه می دهد که ترمیم آغاز شود. ثابت کردن شکستگی با آتل، در امتداد هم قرارگرفتن استخوان را حفظ خواهد کرد و ناراحتی بیمار را تخفیف می دهد.

شایع ترین موارد استفاده از آتل در شرایط سرپایی عبارتند از:

شکستگی ها، دررفتگی ها، پیچ خوردگی ها