بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس برگزار گردید.کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس برگزار گردید.
  • کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس برگزار گردید.کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس برگزار گردید.
  • کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس برگزار گردید.کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس برگزار گردید.
  • کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس برگزار گردید.کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس برگزار گردید.
  • کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس برگزار گردید.کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس برگزار گردید.

 

کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس برگزار گردید.

کارگاه آموزش تجهیزات پزشکی بخش اورژانس، ویژه کادر پرستاری، توسط جناب آقای مهندس میرزایی و به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان در تاریخ 95/3/5برگزار گردید.

در این کارگاه کلیه تجهیزات اعم از الکتروشوک، ساکشن، دستگاه نوار قلب، سرنگ پمپ و مانیتورهای قلبی آموزش داده شد.