بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از پیشرفت فیزیکی احداث بزرگترین مرکز دیالیز خیرساز شرق استان فارسبازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از پیشرفت فیزیکی احداث بزرگترین مرکز دیالیز خیرساز شرق استان فارس
  • بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از پیشرفت فیزیکی احداث بزرگترین مرکز دیالیز خیرساز شرق استان فارسبازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از پیشرفت فیزیکی احداث بزرگترین مرکز دیالیز خیرساز شرق استان فارس
  • بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از پیشرفت فیزیکی احداث بزرگترین مرکز دیالیز خیرساز شرق استان فارسبازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از پیشرفت فیزیکی احداث بزرگترین مرکز دیالیز خیرساز شرق استان فارس

 

دکترعلیرضا عسکری ریاست دانشگاه و مجتبی ذوالقدر قائم مقام ریاست در امور اجتماعی دانشگاه با حضور در بیمارستان دکترشریعتی از پروژه در حال ساخت مرکز دیالیز خیرساز شهرستان بازدید نمودند.

گفتنی است این مرکز در فضایی به متراژ ۱۴۰۰ مترمربع و با هزینه پانزده میلیارد ریال توسط آقایان حاج اکبر محبی نژاد و امیررضا دری از خیرین سلامت شهرستان در بیمارستان دکترعلی شریعتی احداث خواهد شد و در حال حاضر بتن ریزی سقف طبقه اول و ستون گذاری طبقه دوم انجام شده است.