بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • حضور پرسنل بیمارستان شریعتی در سمینار یکروزه ویروس زیکا بصورت وبینار در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکیحضور پرسنل بیمارستان شریعتی در سمینار یکروزه ویروس زیکا بصورت وبینار در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکی
  • حضور پرسنل بیمارستان شریعتی در سمینار یکروزه ویروس زیکا بصورت وبینار در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکیحضور پرسنل بیمارستان شریعتی در سمینار یکروزه ویروس زیکا بصورت وبینار در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکی
  • حضور پرسنل بیمارستان شریعتی در سمینار یکروزه ویروس زیکا بصورت وبینار در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکیحضور پرسنل بیمارستان شریعتی در سمینار یکروزه ویروس زیکا بصورت وبینار در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکی
  • حضور پرسنل بیمارستان شریعتی در سمینار یکروزه ویروس زیکا بصورت وبینار در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکیحضور پرسنل بیمارستان شریعتی در سمینار یکروزه ویروس زیکا بصورت وبینار در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکی

 

سمینار یکروزه ویروس زیکا بصورت وبینار در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکی فسا همزمان با سراسر کشور برگزار گردید و تعدادی از پرسنل بیمارستان دکتر شریعتی به همراه مدیریت، در این سمینار شرکت کردند.

با توجه به اعلام اورژانس بهداشتی جهان در زمینه بیماری زیکا توسط سازمان جهانی بهداشت و لزوم آمادگی کشورها برای مقابله خطر این اپیدمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز مبارزه با بیماریهای واگیر اقدام به برگزاری این سمینار یکروزه در تالار ابن سینا دانشگاه تهران نمود که بصورت وبینار در دانشگاه های متقاضی علوم پزشکی سراسر کشور برگزار گردید.