بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
  • کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
  • کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
  • کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
  • کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
  • کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.

 

 

کلاس آموزشی دتکتورهای دود و آتش روز سه شنبه مورخ 95/3/11 توسط آقای جوانا و به همت سوپروایزر کنترل عفونت در سالن کنفرانس بیمارستان و مانور عملی آن در بخش اتفاقات با حضور کلیه پرسنل شرکت کننده در جلسه برگزار گردید. 

دتکتور؛ حس گرهایی حساس به دود و حرارت که در سقف اتاقها و راهروها نصب می باشد و به محض حس کردن دود یا حرارت آژیر آن به صدا در می آید.