بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کنفرانس مهارتهای ارتباطی و رفتاری توسط سرکار خانم دکتر مدرکی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.کنفرانس مهارتهای ارتباطی و رفتاری توسط سرکار خانم دکتر مدرکی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
  • کنفرانس مهارتهای ارتباطی و رفتاری توسط سرکار خانم دکتر مدرکی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.کنفرانس مهارتهای ارتباطی و رفتاری توسط سرکار خانم دکتر مدرکی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
  • کنفرانس مهارتهای ارتباطی و رفتاری توسط سرکار خانم دکتر مدرکی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.کنفرانس مهارتهای ارتباطی و رفتاری توسط سرکار خانم دکتر مدرکی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
  • کنفرانس مهارتهای ارتباطی و رفتاری توسط سرکار خانم دکتر مدرکی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.کنفرانس مهارتهای ارتباطی و رفتاری توسط سرکار خانم دکتر مدرکی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
  • کنفرانس مهارتهای ارتباطی و رفتاری توسط سرکار خانم دکتر مدرکی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.کنفرانس مهارتهای ارتباطی و رفتاری توسط سرکار خانم دکتر مدرکی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.

 

کنفرانس مهارتهای ارتباطی و رفتاریتوسط سرکار خانم دکتر مدرکی و به همت سوپروایزر آموزشی در دو جلسه جهت کلیه پرسنل بیمارستان در سالن کنفرانس برگزار گردید.

خانم دکتر مدرکی ضمن توضیح درمورد ویژگیهای افراد گفت: انسان ها بنا به طبیعت موجوداتی اجتماعی هستند و برای ارضای نیازهای خود چاره ای جز برقراری ارتباط با یکدیگر ندارند. هر ارتباط بین فردی شامل چند مهارت اساسی است مانند سؤال کردن، گوش دادن، صحبت کردن و استفاده از مهارتهای غیر کلامی و ابراز وجود.