بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • جلسه اول دوره آموزشی اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 23/3/95 با حضور کارکنان و تدریس سرکار خانم مرادی برگزار گردید.جلسه اول دوره آموزشی اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 23/3/95 با حضور کارکنان و تدریس سرکار خانم مرادی برگزار گردید.
  • جلسه اول دوره آموزشی اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 23/3/95 با حضور کارکنان و تدریس سرکار خانم مرادی برگزار گردید.جلسه اول دوره آموزشی اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 23/3/95 با حضور کارکنان و تدریس سرکار خانم مرادی برگزار گردید.
  • جلسه اول دوره آموزشی اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 23/3/95 با حضور کارکنان و تدریس سرکار خانم مرادی برگزار گردید.جلسه اول دوره آموزشی اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 23/3/95 با حضور کارکنان و تدریس سرکار خانم مرادی برگزار گردید.
  • جلسه اول دوره آموزشی اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 23/3/95 با حضور کارکنان و تدریس سرکار خانم مرادی برگزار گردید.جلسه اول دوره آموزشی اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 23/3/95 با حضور کارکنان و تدریس سرکار خانم مرادی برگزار گردید.

 

جلسه اول دوره آموزشی اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 23/3/95 با حضور کارکنان و تدریس سرکار خانم مرادی (کارشناس اعتباربخشی معاونت درمان) در محل سالن کنفرانس برگزار گردید.

در این دوره آموزشی مباحث اصلی اعتباربخشی بیمارستان شامل؛ مفهوم برنامه ریزی استراتژیک – برنامه ریزی عملیاتی – ممیزی – پرونده پرسنلی – خط مشی نویسی – فرآیند نویسسی و اصلاح فرآیندهای آموزش به بیمار مطرح شد و اهم عناوین خط مشی حقوق گیرنده خدمت و کنترل عفونت آموزش داده شد.