بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

 

کمیته بحران با حضور اعضاء حول محور بررسی سنجه ی بحران تشکیل گردید.

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه:

  • بازنگری چارت بحران
  • تصمیم گیری درمورد اتاق فرماندهی بحران (EOC)

تصمیم گیری درمورد محل تجمع تیم در زمان بحران