بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کمیته کنترل عفونت با حضور ریاست بیمارستان و جمعی از پزشکان مرتبط با اجرای IPCدر محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته کنترل عفونت با حضور ریاست بیمارستان و جمعی از پزشکان مرتبط با اجرای IPCدر محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.
  • کمیته کنترل عفونت با حضور ریاست بیمارستان و جمعی از پزشکان مرتبط با اجرای IPCدر محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته کنترل عفونت با حضور ریاست بیمارستان و جمعی از پزشکان مرتبط با اجرای IPCدر محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.
  • کمیته کنترل عفونت با حضور ریاست بیمارستان و جمعی از پزشکان مرتبط با اجرای IPCدر محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.کمیته کنترل عفونت با حضور ریاست بیمارستان و جمعی از پزشکان مرتبط با اجرای IPCدر محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

 

کمیته کنترل عفونت با حضور ریاست بیمارستان و جمعی از پزشکان مرتبط با اجرای IPCدر محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

  • تصویب عناوین آنتی بیوتیکهایی که می بایست درمورد شروع یا ادامه آنها مشاوره عفونی انجام شود.
  • تصویب انجام مشاوره عفونی قبل از شروع یا ادامه عناوین مشخص شده
  • بررسی و تصویب اجرایی شدن قطع داروهای خود به خود متوقف شونده به صوررت سیستمیک و خودکار در سیستم HIS