بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کمیته ایمنی و مدیریت خطردر تاریخ 27/3/95 در دفتر مدیریت برگزار گردید.کمیته ایمنی و مدیریت خطردر تاریخ 27/3/95 در دفتر مدیریت برگزار گردید.
  • کمیته ایمنی و مدیریت خطردر تاریخ 27/3/95 در دفتر مدیریت برگزار گردید.کمیته ایمنی و مدیریت خطردر تاریخ 27/3/95 در دفتر مدیریت برگزار گردید.
  • کمیته ایمنی و مدیریت خطردر تاریخ 27/3/95 در دفتر مدیریت برگزار گردید.کمیته ایمنی و مدیریت خطردر تاریخ 27/3/95 در دفتر مدیریت برگزار گردید.
  • کمیته ایمنی و مدیریت خطردر تاریخ 27/3/95 در دفتر مدیریت برگزار گردید.کمیته ایمنی و مدیریت خطردر تاریخ 27/3/95 در دفتر مدیریت برگزار گردید.

 

کمیته ایمنی و مدیریت خطردر تاریخ 95/3/27 در دفتر مدیریت برگزار گردید.

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

  • مصوب شد گروه RCA بیمارستان مشخص گردد
  • خروج اضطراری بخش رادیولوژی مورد بررسی قرار گیرد
  • مشکلات صدای بخش ماموگرافی به نحوی حل گردد

بخش پذیرش و صندوق از نظر روشنایی و تهویه بررسی و مشکلات حل گردد