بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کلاس آموزشی با عنوان مدیریت پسماندهای بیمارستانی در 2 نوبت در بیمارستان دکتر علی شریعتی جهت کارکنان برگزار گردید.کلاس آموزشی با عنوان مدیریت پسماندهای بیمارستانی در 2 نوبت در بیمارستان دکتر علی شریعتی جهت کارکنان برگزار گردید.
  • کلاس آموزشی با عنوان مدیریت پسماندهای بیمارستانی در 2 نوبت در بیمارستان دکتر علی شریعتی جهت کارکنان برگزار گردید.کلاس آموزشی با عنوان مدیریت پسماندهای بیمارستانی در 2 نوبت در بیمارستان دکتر علی شریعتی جهت کارکنان برگزار گردید.
  • کلاس آموزشی با عنوان مدیریت پسماندهای بیمارستانی در 2 نوبت در بیمارستان دکتر علی شریعتی جهت کارکنان برگزار گردید.کلاس آموزشی با عنوان مدیریت پسماندهای بیمارستانی در 2 نوبت در بیمارستان دکتر علی شریعتی جهت کارکنان برگزار گردید.

 

پسماندهای بیمارستانی یکی از مهمترین مقوله های بهداشتی و محیط زیستی در جوامع امروزی می باشد و مدیریت صحیح در جهت کاهش مقدار و افزایش ایمنی مواجهه با آنها یکی از مقوله هایی است که کارکنان بیمارستان ها به عنوان منابع تولید این پسماندها بایستی اشرافکاملی بر آن داشته باشند.

از این رو کلاس آموزشی با عنوان مدیریت پسماندهای بیمارستانی در 2 نوبت در بیمارستان دکتر علی شریعتی جهت کارکنان برگزار گردید.