بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کمیته خطا و خطر در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.کمیته خطا و خطر در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • کمیته خطا و خطر در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.کمیته خطا و خطر در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • کمیته خطا و خطر در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.کمیته خطا و خطر در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • کمیته خطا و خطر در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.کمیته خطا و خطر در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.

 

کمیته خطا و خطر در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید. در این جلسه در مورد مباحث ایمنی بیمارستان صحبت شد و مقرر گردید که جهت ایمنی محیط بیمارستان، بیمارستان مجهز به دوربین مدار بسته گردد و بخش های خاص جهت قرار دادن دوربین مدار بسته شناسایی گردد. در این جلسه درمورد ایمنی و مشکلات بخش رادیولوژی بخصوص بحث خروج اضطراری این بخش بحث شد و مصوب شد این مشکل نیز حل گردد.