بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کنفرانس ایمنی توسط سرکار خانم مرادی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.کنفرانس ایمنی توسط سرکار خانم مرادی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.
  • کنفرانس ایمنی توسط سرکار خانم مرادی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.کنفرانس ایمنی توسط سرکار خانم مرادی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.
  • کنفرانس ایمنی توسط سرکار خانم مرادی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.کنفرانس ایمنی توسط سرکار خانم مرادی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.
  • کنفرانس ایمنی توسط سرکار خانم مرادی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.کنفرانس ایمنی توسط سرکار خانم مرادی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.

 

ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سلامت است که بیماران را در تمامی عرصه های خدمات سلامت در کلیه کشورها اعم از توسعه یافته یا درحال توسعه متأثر می سازد. مطالعات پژوهشی نشان داده اند که به طور متوسط حدود 10 درصد از تمام موارد بستری، بیماران به درجات مختلف دچار آسیب می شوند و این در حالی است که برآورد می گردد که تا 75 درصد از این خطاها قابل پیشگیری می باشند.

به دلیل اهمیت موضوع ایمنی بیمار، از سال 1389 تاکنون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران نیز در صدد اجرای طرح ایمنی بیمار برآمده است.

در این راستا کنفرانسی با عنوان ایمنی بیمار جهت کلیه پرسنل بیمارستان شریعتی توسط سرکار خانم مرادی و به همت سوپروایزر آموزشی در دو جلسه برگزار گردید.