بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کمیته ایمنی و مدیریت خطر با موضوع نیدل استیک شدن برگزار گردید. کمیته ایمنی و مدیریت خطر با موضوع نیدل استیک شدن برگزار گردید.
  • کمیته ایمنی و مدیریت خطر با موضوع نیدل استیک شدن برگزار گردید. کمیته ایمنی و مدیریت خطر با موضوع نیدل استیک شدن برگزار گردید.
  • کمیته ایمنی و مدیریت خطر با موضوع نیدل استیک شدن برگزار گردید. کمیته ایمنی و مدیریت خطر با موضوع نیدل استیک شدن برگزار گردید.
  • کمیته ایمنی و مدیریت خطر با موضوع نیدل استیک شدن برگزار گردید. کمیته ایمنی و مدیریت خطر با موضوع نیدل استیک شدن برگزار گردید.

 

کمیته ایمنی و مدیریت خطر با موضوع نیدل استیک شدن برگزار گردید. در این جلسه که باحضور مدیریت و دیگر اعضای تیم ایمنی بیمارستان برگزار گردید، با کمک ابزار RCA به ریشه یابی علت این موضوع پرداخته شد.