بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • دوره آموزشی برنامه نویسی عملیاتی توسط سرکار خانم آبادی و به همت دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.دوره آموزشی برنامه نویسی عملیاتی توسط سرکار خانم آبادی و به همت دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.
  • دوره آموزشی برنامه نویسی عملیاتی توسط سرکار خانم آبادی و به همت دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.دوره آموزشی برنامه نویسی عملیاتی توسط سرکار خانم آبادی و به همت دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.
  • دوره آموزشی برنامه نویسی عملیاتی توسط سرکار خانم آبادی و به همت دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.دوره آموزشی برنامه نویسی عملیاتی توسط سرکار خانم آبادی و به همت دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.

 

دوره آموزشی برنامه نویسی عملیاتی با حضور سرکار خانم آبادی و مسئولین بخش های بیمارستان شریعتی در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

در این دوره آموزشی، نحوه برنامه ریزی عملیاتی و پایش ماهانه برنامه به صورت کارگاهی آموزش داده شد.