بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • جلسه دوم تیم ایمنی با حضور اعضای تیم ایمنی در اتاق مدیریت برگزار شد.جلسه دوم تیم ایمنی با حضور اعضای تیم ایمنی در اتاق مدیریت برگزار شد.
  • جلسه دوم تیم ایمنی با حضور اعضای تیم ایمنی در اتاق مدیریت برگزار شد.جلسه دوم تیم ایمنی با حضور اعضای تیم ایمنی در اتاق مدیریت برگزار شد.
  • جلسه دوم تیم ایمنی با حضور اعضای تیم ایمنی در اتاق مدیریت برگزار شد.جلسه دوم تیم ایمنی با حضور اعضای تیم ایمنی در اتاق مدیریت برگزار شد.
  • جلسه دوم تیم ایمنی با حضور اعضای تیم ایمنی در اتاق مدیریت برگزار شد.جلسه دوم تیم ایمنی با حضور اعضای تیم ایمنی در اتاق مدیریت برگزار شد.

 

جلسه دوم تیم ایمنی با حضور اعضای تیم ایمنی در اتاق مدیریت برگزار شد.

این جلسه جهت پایش جلسه اول تیم ایمنی انجام شد، در این جلسه اعضای تیم در مورد شرح وظایف ابلاغ شده خود صحبت کردند.

در این جلسه مقرر گردید که اعضای تیم ایمنی رونوشت وظایف خود را تا کمیته ایمنی ماه بعد به مسئول ایمنی تحویل دهند. در این جلسات ایمنی بیمار و ایمنی تجهیزات و ایمنی پرسنل مد نظر می باشد.