بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.
  • کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.
  • کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.
  • کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.
  • کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.
  • کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) توسط آقای دکتر کریمی و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.

 

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF

یک بیماری خونریزی دهنده تب دار بسیار واگیر است که بین انسان و حیوانات مشترک می باشد.

به وسیله کنه انتقال می یابد و برای اولینبار در جزیره کریمه شناسایی شد و اولین اپیدمی آن در کنگو بوده است.

انتقال این بیماری: این ویروس پس از گزش کنه به دام یا انسان منتقل می شود و یا از طریق ذبح حیوان آلوده و یا تماس با خون و یا ادرار و مدفوع و استفراغ حیوان آلوده قابل سرایت می باشد. بیمار در طی بستری به شدت آلوده می باشد پس بیمار به ایزولاسیون نیاز دارد.

دوره کمون: 1 تا 3 روز و حداکثر 9 روز

علائم بالینی: قبل از خونریزی تب بین 3 تا 16 روز سردرد شدید درد عضلانی پشت و پاها سفتی گردن درد چشم و ...

مرحله خونریزی دهنده: خونریزی مخاط ها و پتشی و وجود خونریزی در کلیه اعضا بدن