بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • دوره آموزشی اونیکوفاژی (ناخن جویدن) و راه های پیشگیری از آن توسط سرکار خانم دکتر هدایتی برگزار گردید.دوره آموزشی اونیکوفاژی (ناخن جویدن) و راه های پیشگیری از آن توسط سرکار خانم دکتر هدایتی برگزار گردید.
  • دوره آموزشی اونیکوفاژی (ناخن جویدن) و راه های پیشگیری از آن توسط سرکار خانم دکتر هدایتی برگزار گردید.دوره آموزشی اونیکوفاژی (ناخن جویدن) و راه های پیشگیری از آن توسط سرکار خانم دکتر هدایتی برگزار گردید.
  • دوره آموزشی اونیکوفاژی (ناخن جویدن) و راه های پیشگیری از آن توسط سرکار خانم دکتر هدایتی برگزار گردید.دوره آموزشی اونیکوفاژی (ناخن جویدن) و راه های پیشگیری از آن توسط سرکار خانم دکتر هدایتی برگزار گردید.
  • دوره آموزشی اونیکوفاژی (ناخن جویدن) و راه های پیشگیری از آن توسط سرکار خانم دکتر هدایتی برگزار گردید.دوره آموزشی اونیکوفاژی (ناخن جویدن) و راه های پیشگیری از آن توسط سرکار خانم دکتر هدایتی برگزار گردید.

 

دوره آموزشی اونیکوفاژی (ناخن جویدن) و راه های پیشگیری از آن توسط سرکار خانم دکتر هدایتی و به همت سوپروایزر آموزشی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.