بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

ابلاغ سنجه اعتباربخشی بیمارستانی سال 95 با حضور مدیران ارشد بیمارستان و مسئولین پاسخگویی سنجه ها

در این جلسه که با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید، مسئول دفتر بهبود کیفیت ضمن تشکر از مدیران ارشد و مسئولین بخش ها توضیحات جامعی درمورد سنجه اعتباربخشی بیمارستانی سال 95 و نحوه ارزیابی وزارتخانه ایراد و سپس ریاست بیمارستان کتباً سنجه ها را ابلاغ نمودند.

در این جلسه بر حمایت تیم مدیریت اجرایی جهت اجرای هرچه بهتر سنجه ها تأکید گردید.