بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

پیرامون مشکلات ساختمانی بخش اعصاب و روان، جلسه ای با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و اتندهای بخش برگزار گردید.