بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

سومین جلسه تیم ایمنی سال 95 با حضور آقای دکتر حسینی پور (ریاست بیمارستان) و خانم زبردست (مدیر داخلی بیمارستان) و اعضای تیم ایمنی در ساختمان مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه ایمن سازی بخش داروخانه و بخش مدارک پزشکی صحبت شد.

مصوب گردید که تا کمیته آینده اعضای تیم ایمنی، زونکن ایمنی بخش خود را مرتب کرده و به مسئول ایمنی بیمار تحویل دهند.