بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

 

باحضور اعضاء کمیته طب انتقال خون و آقای دکتر موسوی و آقای سروش (پرسنل سازمان انتقال خون)، کمیته شهریور ماه حول محور استانداردهای اجرای هموویژیلانس و طرح نواقص موجود با هدف برنامه ریزی و تأمین تجهیزات مورد نیاز بانک خون برگزار شد.