بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.
  • به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.
  • به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.
  • به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.
  • به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.
  • به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.
  • به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.

 

به مناسبت روز کارمند، توسط ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان بیمارستان دکتر علی شریعتی با اهدای گل و توزیع شیرینی تقدیر به عمل آمد.