بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

جلسه ی راه اندازی دستگاه امحاء زباله و سیستم تصفیه پساب فاضلاب با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی و رئیس و کارشناسان محیط زیست برگزار گردید.