بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

با حضور مدیر بیمارستان، پرسنل آزمایشگاه، مسئولین بخش های بالینی، سوپروایزر و پرسنل درمانگاه بیماران خاص مشکلات موجود از جمله تأخیر در دریافت خون از بانک خون، جوابدهی و ... مطرح و با حضور اعضاء راهکارهایی پیشنهاد و تصویب گردید.