بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

کمیته اخلاق پزشکی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و دیگر اعضا با محوریت استفاده از تلفن همراه و محرمانگی اطلاعات بیمار در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.