بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

پيرو انتشار اطلاعيه مورخ 95/6/7، بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان شركت در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور و دانشگاههاي علوم پزشكي مي‌رساند با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور اصلاحات جديدي در دفترچه راهنماي مذكور صورت گرفته كه اين تغييراتطي اطلاعيه‌اي در روز شنبه مورخ 10/7/95در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشانيwww.sanjesh.orgمنتشر خواهد شد. لذا ضرورت دارد داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با عنايت به توضيحات مندرج در اطلاعيه مذكور در صورت علاقه‌مندي با مراجعه به قسمت ويرايش نسبت به ويرايش اطلاعات خوداز تاريخ 95/7/11 لغايت 95/7/17اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه در اين آزمون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، در صورت تمايل براي ثبت‌نام لازم است با توجه به دفترچه‌هاي راهنماي ثبت‌نام (سومين آزمون استخدامي متمركز و استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و همچنيناطلاعيه‌هاي اصلاحي مورخ 95/4/31 و 95/5/4(كه در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان موجود مي‌باشد)، در بازه زماني فوق(95/7/11 لغايت 95/7/17) نسبت ‌به ثبت‌نام اقدام نمايند.

همچنين به اطلاع مي‌رساند كهوزارت آموزش و پرورشنيز از طريق برگزاري آزمون استخدامي نسبت به جذب تعداد 10000 نفر بصورت پيماني اقدام می‌نماید كه نحوه ثبت‌نام و شركت در آزمون مذكور و جزییات لازم در این خصوصدر اطلاعيه‌اي كه در تاريخ 95/7/10  منتشر مي‌‌شود،به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.

در پايان به اطلاع‌ متقاضيان مي‌رساند كه تاريخ برگزاري آزمون در روز جمعه مورخ 95/8/28 خواهد بود.