بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کنفرانس نیدل استیک  در دو جلسه در تاریخ های 95/7/4 و 95/7/8 در سالن کنفرانس بیمارستان توسط خانم بخشی زاده (سوپروایزر کنترل عفونت)، با حضور کلیه پرسنل بیمارستان و درمانگاه حمزه برگزار گردید.

نیدل استیک به معنای آسیب نفوذی جلدی ناشی از وسایل پزشکی نوک تیز آلوده به خون با ترشحات بدن بیماران بوده و بزرگترین عامل خطر تهدید کننده کارکنان شاغل در بخش های درمانی است.

تنها راه پیروفیلاکسی قبل از مراجعه جهت بیماری هپاتیت ب، واکسیناسیون و چک تیتر آنتی بادی است اما جهت بیماری ایدز و هپاتیت C واکسنی وجود ندارد.

پس از مواجهه با نیدل استیک، احتمال ابتلا به هپاتیت ب و C و HIV وجود دارد که جهت پیشگیری از هپاتیت ب، ایمونوگلوبولین هپاتیت در عرض 24 ساعت و جهت بیماری ایدز داروی پیروفیلاکسی در عرض کمتر از 72 ساعت ولی درمورد هپاتیت C پیشگیری پس از مواجهه وجود ندارد.